Silverthorn Collegiate

1970 - 1971
Markland Wood, Etobicoke, Toronto, Ontario, Canada